سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راحله رهام – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان
ناصر اکبری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
محمد عبداللهیان نوقابی – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح چغندر قند
محمد یعقوبی خانقاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور مطالعه پویایی مکانی جمعیت علف های هرز باریک برگ یک مزرعه چغندرقند با استفاده از ژئواستاتیک، پژوهشی در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری واقع در کمال شهر کرج انجام گرفت. نمونه برداری از بانک بذر قبل از کاشت چغندرقند و از گیاهچه های علف هرز طی سه مرحله در دوره رشد، با کوادرات مستطیل شکل (ابعاد۱۰۰در ۲۵ سانتی متر) صورت گرفت. فراوانی بذور علف های هرز باریک برگ و تراکم بوته ثبت شد. برای بررسی الگوی پراکنش و توزیع علف های هرز باریک برگ در مزرعه و دستیابی به تخمین علف های هرز در نقاط مختلف مزرعه، کلیه داده ها به نرم افزار ۹۹ Rockwork منتقل شده و نقشه الگوی پراکنش بانک بذر و جمعیت گیاهچه های علف هرز رسم گردید. نقشه های توزیع مکانی، توزیع لکه ای علف هرز را تأیید کرد و نشان داده شد که گیاهچه های علف های هرز باریک برگ، غالبابه صورت لکه هایی با اندازه و تراکم متفاوت دیده می شوند. یک لکه علف هرز از یک نقطه پرتراکم تشکیل شده که به تدریج به سمت حاشیه از تراکم آن کاسته می شود. ساختار لکه ها در طی فصل رشد تغییر می کند. استفاده از این نقشه ها، مقایسه چشمی نحوه آرایش علف های هرز در سطح مزرعه را امکان پذیر ساخت و نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع مکانی سبب بهبود تصمیم گیری های مدیریتی و افزایش درک ما از دینامیک جمعیت علف های هرز خواهد شد