سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسفندیار جهانتاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سجاد ابتکار – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتعداری
وحید کریمیان –
پرویز غلامی – دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی پوشش گیاهی منطقه اسدآباد درشهرستان نهبندان می باشد جهت ارزیابی پوشش گیاهی روش تلفیقی تصادفی سیستماتیک به کارگرفته شده است تیپهای گیاهی منطقه مشخص و درهرتیپ ۳ ترانسکت به صورت سیستماتیک انداخته شد درروی هرترانسکت تعدادی کوادرات ۵×۲ ۱۰ متر مربعی مستقر شد درهرترانسکت فاکتورهای درصد پوشش تاجی خاک لخت لاشبرگ و سنگ و سنگریزه یادداشت گردید دره کوادرات لیست گونه های موجود ویژگیهای پوشش گیاهی شامل ترکیب فراوانی تراکم و میانگین پوشش یادداشت گردید نتایج نشان داد که مرتع اسدآباد دارای متوسط درصد پوشش تاجی گیاهی ۱۸/۴۲ درصد متوسط درصد پوشش خاک لخت ۲/۲۳ درصد متوسط درصد پوشش لاشبرگ ۸/۵۰ درصد متوسط درصد پوشش سنگ و سنگریزه ۷۰/۸۵ درصد می باشد.