سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه اله ویسی – باشگاه پژوهشگران جوا – ن دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون جمعیت امروزی، حفظ و نگهداری تولیدات غذایی و بالابردن طول عمر انقضای آنها از مهمترین چالشهای پیش روی ما است. درصنعت غذا، بسته بندی یکی از عوامل موثر در حفظ کیفیت و ایمنی غذا می باشد.کیسه های تهیه شده از سه نوع پلیمر شفاف و قابل انعطاف Cellophane و PP ، PE در۲ضخامت ۱۶/۵ و۲۹ میکرومتر برای بسته بندی مواد غذایی مورد استفاده واقع شدند. حشرات Col: ) Tribolium castaneum Herbst.Col: Curculionidae) Sitophilus granarius L. و (Tenebrionidae از آفات مهم آلوده کننده در انبارهای غلات می باشند. با توجه به مرحله زیستی گسترش دهنده آلودگی در انبارها، حشره کامل یا لارو این حشرات به عنوان آفت هدف در اطراف کیسه های تهیه شده از پلیمر های مذکور که محتوی دانه های آرد و گندم بودند رهاسازی شدند و میزان نفوذ پذیری پلیمرها به این آفات تعیین گردید. آزمایشات در ۵ تکرار انجام گرفت و میانگین ها با T-test برای α=./.۵ مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد که بعد از گذشت ۲۰ روز از شروع آزمایش، پلیمرPEباضخامت ۱۶/۵میکرومتر دارای بیشترین مقدار نفوذپذیری نسبت به آفات مورد آزمایش بودند بطوریکه محصول درون آنها کاملاً آلوده و روی کیسه ها سوراخ های متعدد بوجود آمد بنابراین PE نامناسبترین پلیمر برای این بسته بندی ها شناخته شد. بهترین پلیمر برای بسته بندیPP بود بطوریکه آفات مورد آزمایش در هیچ یک از ضخامت های این کیسه ها قادر به نفوذ نبودند. مقایسه میانگین ها نشان داد که تفاوت میزان آلودگی محصول در بسته بندی های پلیمری مورد استفاده وهمچنین ضخامت های آنها معنادار می باشد. نتایج این آزمایش نشان داد که بهترین پلیمری که می تواند برای بسته بندی غلات و سایر مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد پلی الفین PPباضخامت ۱۶/۵تا۲۹میکرومتر است.