سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نسیم آرین پور – آبادان، دانشگاه صنعت نفت آبادان،گروه یا منی و بازرسی فنی (دانشجوی کارش
محمدرضا شیشه ساز – آبادان، دانشگاه صنعت نفت آبادان،گروه ای منی و بازرسی فنی (استادیار)
علی اشرفی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

در این پژوهش، نانوکامپوزیت پایه پلیمری پلی اویرتان/نانوروی/نانوکلی حاوی درصدهای نانومواد ۱۰ % نانوروی و%۱٫۵ ،%۱ ،%۰٫۵%۲ نانوکلی مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون های طیف سنج ایمپدانس الکتروشیمیایی، ،هدایت سنجی و مه نمکیبه همراه اندازه گ یریهای ساختاری میکروسکوپ الکترونی عبوری و طیف سنجی اشعه ایکس و میکروسکوپ نیروی اتمی بر روی نمونه ها انجام گرفت. نتایج اندازه گیرهایی ریزساختار،میزان مناسب پخش شدگینانو مواد در پوششرا تایید کرد. همچنین سایز و جنس نانو مواد و توپولوژی سطح با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپی مشخص شد. نتایج آزمون های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیا یی و مهنمکی نشان داد، اضافه نمودن کلی مقاومت به خوردگی پوشش را بهبود م یبخشد و بهتر ین عملکرد خوردگی برای نانوکامپوزیت حاوی ۲% نانوکلی به دست می آیدکه می توان این بهبود خواص مقاومت به خوردگی راناشی از افزایش خاصیت ممانعت کنندگی پوش ، ش با نانولایه های کلی ،دانست. از طرفی میزان هدایت پوشش با نانوکلی رخ می –% افزایش درصد نانوکلی کاهش می یابد که شیب این روند کاهشی در محدوده ۲٫۵-۲% دهد، لذا حصول درصد بهینه در خصوص مقاومترین پوشش نانوکامپوزیتی در مقابل خوردگی را می بایست ناشی از تاثیرمتقابل دو خاصیتممانعت کنندگی و هدایت در پوشش دانست.