سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

انسیه حاجب – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،عضو هی
رها پور باقی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،عضو هی
پدرام پیوندی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

پوشاک از راه مجموعه ای علایم مادی یک نظام ارتباطی فرهنگی در میان مردم جامعه برقرار می کند رمزگشایی از این علایم و دریافت معانی و مفاهیم زبان علایم در هر گروه اجتماعی و جامعه مستلزم درک رفتارهای اجتماعی و فرهنگی مردم آن گروه و جامعه و شناخت نظامهای دینی – عقیدتی و باورهایی است که پوشاک ارزش های نمادین خود را از انها گرفته اند این ارزشها نقش مهم و برجسته ای در نگهداشت هویت اجتماعی و فرهنگی مردم جامعه و استمرار دوام آن در حیات تاریخی نسلها ایفا می کنند. لباس مانند زبان هویت قومی، اجتماعی و جغرافیایی و وابستگیهای صنفی، سیاسی، مذهبی و شان و منزلت اجتماعی و اقتصادی مردم را مشخص می کند برای اینکه عملکرد اجتماعی و فرهنگی پوشاک در هویت بخشی به اعضای جامعه را دریابیم لازم است تن پوشهای مردم را همچون مجموعه ای از علایم زبانی مادی بررسی و تحلیل کنیم مثلا همان اندازه که زبان مردم گروههای قومی کرد، لر، بلوچ و ترکمن و فارس را از یکدیگر جدا و متمایز می کند پوشاک بومی و سنتی هریک از این اقوام نیز آنها را از هم متمایز می کند به همین منظور دراین پژوهش به مطالعه پوشاک قوم بختیاری پرداخته شد و در ادامه دو طرح لباس برگرفته از مشخصه های پوشاک این قوم طراحی شد.