مقاله مطالعه پلی مورفیسم کدون ۷۲ اگزون ۴ ژن P53 در مبتلایان به سرطان تیروئید در شمالغرب ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۲۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه پلی مورفیسم کدون ۷۲ اگزون ۴ ژن P53 در مبتلایان به سرطان تیروئید در شمالغرب ایران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی مورفیسم
مقاله ژن P53
مقاله کدون ۷۲
مقاله سرطان تیروئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پورفیضی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: توفیق رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: پولادی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: روانبخش گاوگانی ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: آذرفام پروین
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: سرطان تیروئید شایع ترین بدخیمی سیستم اندوکرین است. میزان شیوع این سرطان با شرایط جغرافیایی، محیطی و نژادی متغیر می باشد. عمده دلیل ابتلا به سرطان، جهش در ژن های سرکوبگر نظیر ژنP53  و ژن های سرطان زا می باشد، ولی علاوه بر جهش، عامل دیگر بروز سرطان، پلی مورفیسم های ژنتیکی می باشد. هدف از اجرای این طرح بررسی نقش پلی مورفیسم کدون ۷۲ ژن P53 در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید در شمالغرب ایران می باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه موردی – شاهدی، از ۶۰ بیمار مبتلا به سرطان تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان های تبریز در گروه های سنی مختلف نمونه خون محیطی و همچنین در حین جراحی نمونه بافتی تهیه و از ۹۹ فرد سالم (به عنوان کنترل) نمونه خون محیطی تهیه شد. پس از استخراج DNA از بافت و خون محیطی به روش پروتیئناز K، ژنوتیپ های مختلف کدون ۷۲ از ژنp53  با استفاده از سیستم تکثیر متزلزل جهش ها (ARMS-PCR) تعیین شدند و از روش PCR-SSCP جهت بررسی وجود تغییرات احتمالی در اگزون  PCR- SSCP 4استفاده و برای تایید نتایج نهایی، از روش توالی یابی مستقیم استفاده شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از آزمون مربع کای و مقدار P-Value انجام شد.
یافته ها: فراوانی ژنوتیپی Arg/Arg در گروه کنترل %۳۰٫۳، %۵۰٫۵ Arg/Pro و %۱۹٫۲ Pro/Pro و در گروه سرطانی بترتیب ۳۱٫۶۷ درصد، ۵۱٫۶۷ درصد و ۱۶٫۶۷ درصد بدست آمد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم کدون ۷۲ ژن P53 با خطر ابتلا به سرطان تیروئید وجود ندارد. که این می تواند ناشی از تفاوت نژادی، عوامل محیطی، وضعیت موتاسیونی P53 در تومورها، و تفاوت در حساسیت ژنتیکی به عوامل محیطی باشد.