سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیامک بهزادی –
غلامعلی اکبرزاده –
محمد درویشی –
علی سالارپوری –

چکیده:

ورودی پساب های فاضلابهای شهری بندرعباس در دو حوضه غرب(سورو) و حوضه شرق(گلشهر)، که بیشنه ورودی را به آبهای ساحلی در منطقه مورد مطالعه داشته، جهت بررسی فاضلابهای شهری انتخاب و به روش نمونه برداری تصادفی ساده و فصلی در سال ۹۰ بررسی شد.جهت نیل بدین هدف در هر گشت سه تکرار از مدخل ورودی فاضلابهای شهری به خط ساحلی نمونه برداری و پس از آماده سازی نمونه ها در محل نمونه برداری، جهت آنالیز به آزمایشگاه پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان انتقال داده شد.نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین ها در سطح ۹۵ درصد نشان داد مقادیر نیترات، نیتریت وآمونیاک در دو ایستگاه مورد مطالعه درکلیه فصول مورد بررسی تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (۰۵/۰ >P)، ضمن اینکه نتایج حاصل از همین آزمون در همین سطح مورد بررسی نشان می دهد مقادیر فسفات در فصول مورد بررسی به جز فصل تابستان هیچ گونه اختلافی در دو ایستگاه مورد مطالعه با یکدیگر ندارند(۰۵/۰ < P). هر چند که تریتمنت پساب های شهری در تمامی سواحل قبل از ورود به اکوسیستم آبی تا رسیدن به استاندارد بین المللی الزامی می باشد، مدیریت پسابها در نوار ساحلی غرب شهر بندرعباس به واسطه حالت نیمه بسته این منطقه از نظارت ویژه ای بایستی برخوردار باشد.