سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصیب رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سیستماتیک گیاهی
رشید جامعی – استادیار فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه
سیاوش حسینی – استادیار فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین مقاله تنوع ژنتیکی در پروفایل پروتئین های ذخیره ای دانه های ۹ رقم پرتقال داراب با استفاده از الکتروفورز ژل پلی اکریل امید بررسی شد بدین منظور از روشهای رنگآمیزی کماسی بلو و نیترات نقره استفاده شد برای کماسی بلو در محدوده ی وزن مولکولی ۱۶KDa-116kdA و حرکت نسبی ۰/۰۶> Rm < 0/97 و همچنین نیترات نقره در محدوده ی وزن مولکولی ۸KDa-61KDa وحرکت نسبی ۰/۰۶< Rm > 1 هرکدام ۱۲ باند پروتئینی متفاوت حاصل گردید با استفاده از این باندها ارقام از روش آماری UPGMA بوسیله نرم افزار NTSYS گروه بندی شدند. برای هرکدام از رنگ آمیزی ها ارقام در ۳ کلاستر گروه بندی شدند. دررنگ امیزی کماسی بلو از ۱۲ مکان ژنی ۱۰ مکان ژنی پلی مورف و ۲ مکان ژنی مونومورف بودند.