سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرضا کبیری سامانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درمطالعات گذشته امکان حذف پرش هیدرولیکی درمحدوده تبدیل رژیم جریان از فوق بحرانی به زیربحرانی توسط سازه تبدیل مناسب مورد بررسی قرارگرفت مقطع طولی سازه های تبدیل دارای یک شیب منفی درابتدا از ابتدای سازه تا ماکزیمم ارتفاع سازه Lmax و یک شیب مثبت درانتها از Lmax تا انتهای سازه بود مشاهدات آزمایشگاهی برای تمامی مدلها نشان داد که پرش هیدرولیکی برای عدد فرود طراحی هریک از مدلها به طور کامل حذف می شود با افزایش عدد فرود بالادست سازه یک سری امواج برروی سطح آب به وجود آمده و باعث شکل گیری یک پرش هیدرولیکی ناقص برروی شیب مثبت سازه تبدیل می شود این نوع پرش دارای طولی به مراتب کمتر از طول پرش هیدرولیکی معادل با شرایط بالا دست سازه می باشد دراین تحقیق برمبنای نتایج آزمایشگاهی بدست آمده به منظور محاسبه تمامی مجهولات پرش هیدرولیکی ناقص تشکیل شده برروی سازه یک الگوریتم پیشنهاد شده است.