سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عقیق دهقان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بذور بر رشد گیاهچه ی گیاه آفتابگردان (Helianthus.annus) رقم progress تحت شرایط تنش شوری، تحقیقی در سال ۱۳۸۹ در گلخانه ی گروه گیاه پزشکی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش اول شامل شش سطح پرایمینگ بذر شاهد ( بدون پرایمینگ)، هیدرو پرایمینگ و محلول های ۲ و ۴ و ۶ و ۸ میلی مولار گلایسین بتائین و پنج سطح تنش شوری ( ۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ دسی زیمنس بر متر) بود. نتایج نشان داد که تاثیر پرایمینگ بذر بر درصد و سرعت سبز شدن بذور، طول ساقه، سطح برگ ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک اندام های هوایی معنی دار بود و باعث کاهش اثرات شوری گردید. اگر چه تمام تیمارهای پرایمینگ بذر در کاهش اثرات تنش شوری موثر بودند اما در مجموع تیمار پرایمینگ با محلول ۸ میلی مولار گلایسین بتائین نسبت به سایر سطوح پرایمینگ بیشترین اثرات مثبت را بر مولفه های اصلی رشد گیاهچه داشت. بنابراین استفاده از روش های پرایمینگ بذر به ویژه به وسیلهی گلایسین بتائین می تواند روش مناسبی جهت تخفیف اثرات تنش شوری در مرحله ی رشد گیاهچه ی گیاه آفتابگردان باشد.