سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هنگامه گل داری – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
نورالدین محمدی – دکتری پرستاری

چکیده:

پژوهش حاضربا هدف کلی شناخت عمیق تجارب زنده جنسی و با اهداف ویژه شناخت زندگی جنسی شناخت تجارب جنسی تنش زا شناخت تجارب تاثیر گذار درمیل جنسی زنان ی که همسر مصرف کننده متاامفتامین داشتند به روش پدیدارشناسی هرمنوتیک انجام گرفت دراین مطالعه تلاش شد که با شناخت عمیق این پدیده تجارب جنسی زنانی که همسرمصرف کننده متاامفتامین داشتند را توصیف و تبیین کند این مطالعه یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی می باشدشرکت کنندگان دراین مطالعه ۵ زن بودند که باروش نمونه گیری مبتنی برهدف انتخاب شدند دراین مطالعه پژوهشگران پس ازکسب رضایت ازشرکت کنندگان با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته اقدام به جمع آوری اطالعات مورد نیاز دررابطه با تجارب جنسی شرکت کنندگان نموده اند. مضمونهای اصلی استخراج شده از روایت های شرکت کنندگان عبارتنداز اجبار انزجار فعالیت جنسی تصنعی درکل شرکت کنندگان دراین پژوهش بیان کردند که علیرغم بی میلی جنسی نسبت به همسر به دلیل ترس از رفتارهای خشونت امیز همسر و نیاز به حفظ زندگی مشترک و حمایت ازفرزندان تن به فعالیت جنسی میدادند.