سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل رک رک – دانشگاه لرستان-دانشکده فنی و مهندسی -ایران
محمد اسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان -دانشکده برق وکامپیوتر-ایران

چکیده:

در این مقاله برای یک ریزشبکه خودگردان ، ی ک روش پخش توان با درنظر گرفتن عدم قطعیت در بارها و امپدانس خطوط مورد مطالعه قرار م یگیرد. مدیریت توان در ریزشبکه موردنظر بصورت غیرمتمرکز بوده و تقس یم توان ب ین منابع فرمان پذیر ریزشبکه بر اساس مشخصه های افت ی فرکانس / ولتاژ محلی انجام م یگیرد . در این روش فرکانس و اندازه ولتاژ منابع برحسب توان حقیقی و راکتیو تولیدی آنها تغییر م یکند. مشخصه های افتی فرکانس/ ولتاژ جدید برای کنترل توان منابع فرمان پذیراستفاده شده و لازم است معادلات آنها با معادلات پخش توان در گره های ریزشبکه ترکیب شون د. معادلات پخش توان ریزشبکه با درنظر گرفتن عدم قطعیت در بارها و امپدانس خطوط در چارچوب متعامد استخراج م یگردد. سپس با مدلسازی عدم قطعیت های ریزشبکه بصورت اعداد فازی مثلثی و حل معادلات پخش توان به روش مرزی، تاثیر عدم قطعیت ها بر متغیرهای خروجی ریزشبکه تعیین م ی شود . از طری ق مطالعه ی ک ریزشبکه خودگردان نمونه، کاربرد روش پخش توان موردنظر جهت تعیین متغیرهای خروجی ریزشبکه با درنظر گرفتن عدم قطعیت در بارها و امپدانس خطوط نشان داده م یشود.