سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا منظمی باقرزاده – کارشناسارشد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مدیریت منطقه شمالشر

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمالشرق ایران (استان خراسان رضوی) و حدود ٢٨ کیلومتری شمالغرب شهرستان بردسکن واقع شده است. منطقه مورد مطالعه در بخش میانی زون ساختاری تکنار درشمال خرد قاره ایران مرآزی قرار گرفته است. زون تکنار یک بلوک نابرجا است که توسط دو گسلاصلی، گسل کویر بزرگ (گسل درونه) در جنوب و گسل ریوش در شمال محصور شده است. این زون ساختاری از سازند تکنار و یک آمپلکس پلوتونیک گرانیتوئیدی به صورت حلقوی و به حالت زونینگ معکوس تشکیل شده است. تشکیلات سنگی این مجموعه، از سازند تکنار (ماسهسنگ، توف، سنگ-آهک، شیست، اسلیت و متاریولیت – متاریوداسیت) و یک توده بزرگ گرانیتوئیدی با ترکیب گرانیت، لوکوگرانیت، سینوگرانیت، آلکالیگرانیت، بیوتیتگرانیت، گرانیتگرانوفیری، پورفیریمونزوگرانیت، پورفیری گرانودیوریت، پورفیریبیوتیت گرانودیوریت (گرانیت برنورد)، و تودههای نفوذی حدواسط تا بازیک با ترکیب دیوریت، کوارتزدیوریت، بیوتیتکوارتزدیوریت، پورفیریهورنبلاندکوارتزدیوریت و گابرو تشکیل شده است.ریولیت- ریوداسیت های سازند تکنار، بخش ولکانیک این سازند را تشکیل م یدهند آه طی یک جریان گدازه خاآستری رنگ روشن تا تیره با ضخام تهای متغیر و حداآثر چند ده متر مشخص می شود.ولکانیک ها و رسوبات بین آنها، همبریهای ه مشیب نشان می دهندبا استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای سنجندهASTERو انجام فیلترهای جدایش آلتراسیونها برروی تصاویر منطقه مورد مطالعه،نقشه آلتراسیون کمپلکس پلوتونیک تکنار تهیه شد. بر طبق این نقشه، آلتراسیونهای پروپلیتیک و اپیدوتیک در محدوده سنگهای مافیک، حدواسط و گرانیتوئیدی مرکزکمپلکس تفکیک شدهاند، همچنین آلتراسیونهای آرژیلیک، سریسیتیک و سیلیسی در محدوده سنگ- های گرانیتوئیدی منطقه بویژه گرانیتهای حاشیهای که غالبا آلکالیگرانیتها هستند و در سنگهای ولکانیکی اسیدی سازند تکنار که در کنتاکت با گرانیت برنورد قرار دارند، به خوبی قابل تشخیص است