سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه مشکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
اسعد مدرس مطلق – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
سیدمحمدحسن کماریزاده – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
یاسر نوربخش – کارشناس ارشدمکانیک

چکیده:

مدلسازی برهمکنش خاک-ابزار به دلیل تغییرپذیری سهبعدی خاک، تاثیرات دینامیکی، جریان و اختلاطی که در خاک اتفاق میافتد، فرایندی پیچیده است. روش المان مجزا DEM)یک ابزار عددی برای مدلسازی مواد گرانوله است روشهای متفاوتی برای تعیین پارامترهای مدل وجود دارند. در اینجا دو مطالعه برای تعیین نیروهای کششی و عمودی مورد نیاز تیغه بیان شده است. یکی از مطالعات برهمکنش دانههای ذرت-تیغه و دیگری برهمکنش دانههای خاک-تیغهرا بررسی کردهاند. در هر یک از این مطالعات روش خاصی برای تعیین پارامترهای میکرو مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه اول مشخص شد که برهمکنش مواد گرانوله-تیغه با خطای ماکزیمم ۲۶ % میتواند مدلسازی شود . درمطالعه دوم نیز نتایجDEM با یافته مککیز که در مقایسه با سایر روشهای تحلیلی به نتایج عملی نزدیکتر است، مقایسه شدند.