سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرک محمودی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
هما محمود زاده – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهرداد لاهوتی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

آللوپاتی به اثرات مستقیم و غیر مستقیم مواد آللوکمیکال آزاد شده به محیط توسط یک گونه گیاهی بر روی گونه گیاهی مجاور گفته می شود. این اثرات می توانند مفید یا مضر باشند. این |ژ<هش به منظور مقایسه پتانسیل آللوپاتی عصاره یولاف وحشی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تحقیقات گیاهی دانشکده علوم دانشگاه آزاد مشهد اجرا شد. بخش هوائی و ریشه یولاف جمع آوری و خشک شد. به ۵ گرم ماده خشک شده، ۱۵۰ میلی لیتر آب افزوده شد و ۲۴ ساعت در دمای اتاق روی همزن مکانیکی قرار گرفت. سه غلظت عصاره آبی ۲۵% و ۵۰% و ۱۰۰% تهیه گردید. بذرها در ظروف پتری محتوی این عصار ه ها قرار گرفتند. آب مقطر به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت. پس از یک هفته، درصد و سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه و ریشه چه گیاهچه های ذرت تعیین شد. بطور کلی با افزایش غلظت عصاره علف هرز درثد و سرعت جوانه زنی بذرهای ذرت کاهش یافت. بیشترین کاهش رشد ساقه چه در حضور غلظت ۱۰۰% ریشه یولاف وحشی بود.