سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرک محمودی – گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
هما محمودزاده – گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهرداد لاهوتی – گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

آللوپاتی به اثرات مستقیم و غیر مستقیم مواد آللوکمیکال آزاد شده به محیط توسط یک گونه گیاهی بر روی گونه گیاهی مجاور گفته می شود . این اثرات می توانند مفید یا مضّر باشند.این پژوهش به منظور مقایسه پتانسیل آللوپاتی عصاره تاج خروس وحشی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تحقیقات گیاهی دانشکده علوم دانشگاه آزاد مشهد اجرا شد . بخش هوائی و ریشه تاج خروس جمع آوری و خشک شد.به ۵ گرم ماده خشک شده ، ۱۵۰ میلی لیتر آب افزوده شد و ۲۴ ساعت ۵۰ % و ۱۰۰ % تهیه گردید.بذرها در ظروف پتری ، % در دمای اتاق روی همزن مکانیکی قرار گرفت. سه غلظت عصاره آبی ۲۵ محتوی این عصاره ها قرار گرفتند. آب مقطر به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت. پس از یک هفته ، درصد و سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه و ریشه چه گیاهچه های ذرت تعیین شد.بطورکلی با افزایش غلظت عصاره علف هرز درصد و سرعت جوانه زنی بذرهای ذرت کاهش یافت. بیشترین کاهش رشد ساقه چه نیز در حضور غلظت ۱۰۰ % ریشه تاج خروس وحشی بود.