سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افسانه فرجی – کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشجو دانشگاه خوارز
غلامرضا اسدا…. فردی – دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، استاد دانشگاه خوارزمی
عباس شویدی – مربی گروه مهندسی آب، استاد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

معمولاً حوضهای تهنشینی ثانویه با میزان بارگذاری بالایی از جامدات روبرو هستند. بنابراین به سبب مساله گرفتگی،اغلب استفاده از تهنشین کنندههای پربار که یک روش ارزان برای ارتقاء و افزایشِ ظرفیت معمولِ حوضچه های ته نشینی است، در فرآیندهای تصفیه خصوصاً فاضلاب پیشنهاد نمیشوند. در این تحقیق بهبود کارایی تهنشین کننده لولهای از طریق دو مرحلهای کردن و بررسی اثر قطر در تهنشین کننده لولهای برای تصفیه جریان از حوض هوادهی لجن فعال در مقیاس پایلوت بررسی شد. واحد تهنشینی لولهای دو مرحلهای با قطر ۵ سانتیمتر در مرحله اول و ۱/۲ سانتیمتر در مرحله دوم با تهنشین کننده لولهای با قطر ۲۰ و ۱/۲ سانتیمتر به ترتیب در مرحله اول و دوم مقایسه گردید. آزمایشات نشان داد قطر ۲۰ سانتیمتر در مرحله اول میتواند در زمان ماند ۲۰ دقیقه در لولهها، خروجی در حد استاندارد محیط زیست ایران برای تخلیه به آبهای سطحی را ایجاد کند. میزان حذف جامدات معلق کل در زمان ماند ۲۰ دقیقه در لولهها برای قطر ۵ سانتیمتر نسبت به قطر ۲۰ سانتیمتر دو برابر بیشتر بوده است. همچنین دو مرحلهای کردن تهنشینی میتواند باعث بهبود شرایط هیدرولیکی شده و این کاهش حذف را جبران نماید. علی رغم آنکه در مدت آزمایشها در هیچ کدام از مراحل گرفتگی قابل توجهی مشاهده نگردید، اما به سبب گرفتگی ناشی از بارگذاری بالای جامدات و رشد بیوفیلم در طولانی مدت، که معمولاً حوضهای تهنشینی ثانویه لجن فعال با آن روبرو میشوند، قطر ۲۰ سانتیمتر برای مرحله اول و ۱/۲ سانتیمتر برای مرحله دوم پیشنهاد گردید.