سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مینا ضرابیان – کارشناس ارشد، مهندسی سرامیک، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعت
آزاده یزدانیار – کارشناس، مهندسی و علم مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی
عبدالرضا سیم چی – استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد و پژو هشکده فناوری نانو دانشگاه صنع
محمدعلی فقیهی ثانی – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش لایه نشانی الکتروفورتیک اکسید نیکل برای اولین با ر توسط روش الکتروفورتیک بر سطح فولاد انجام شد. برای این منظور، ابتدا سوسپانسیونهایی از اکسید نیکل با تغییر پارامترهای شیمیایی نظیر نوع حلال، افزودن سرفکتانت های مختلف و نیز نانو اکسید نیکل تهیه گردید. جهت بررسی دقیق پایداری، میزان تغییر عبور نور لیزر He-Ne با طول موج ۶۳۲۸ آنگست روم از سوسپانس یونها در مدت ۶۰ دقیقه اندازه گی ری شد . همچنین مقادیر پتانسیل زتا از سوسپانسیون ها انداز ه گیری شد. پ س از آن پایدارترین سوسپانسیون ها جهت لایه نشان ی الکتروفورتیک در شرایط پتانسیواستات انتخاب شدند. سپس تفاوت میکروساختار ایجاد شده از سوسپانسیو نها تحلیل شد . تصاویر میکروسکوپ الکترونی از پوشش ایجاد شده، نشاندهنده تشکیل لایه ای بدون ترک در محدوده ولتاژ ۲۰۰ ولت و در زمان ۳ دقیقه از سوسپانسیون با ذرات اکسید نیکل میکرونی در حلال ایزوپروپانول است.