سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد حمزه ئی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

به منظور مطالعه پاسخ های آگرونومیک به کشت مخلوط افزایشی دو گونه گیاهی گاودانه و جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد . فاکتورهای آزمایش شامل ترکیبی از تراکم های جو ( ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ بوته در متر مربع ) و گاودانه ( ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ بوته در متر مربع ) به همراه کشت خالص آن ها بود. بر اساس نتایج حاصل اثر تراکم جو بر کلروفیل برگ پرچم و درصد پوشش سبز معنی دار شد. اثر تراکم گاودانه نیز بر روی صفات مورد بررسی در جو معنی دار بدست آمد. ولی اثر متقابل معنی دار نبود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل برگ و درصد پوشش سبز در تراکم ۴۰۰ بوته در متر مربع جو بدست آمد . ارزیابی اثر تراکم گاودانه بر مولفه های مورد مطاله جو نیز حاکی از این بود که بیشترین و کمترین ارتفاع بوته جو در تیمار شاهد (بدون تداخل با گاودانه) بدست آمد. درحالیکه، ماکزیمم کلروفیل برگ و درصد پوشش سبز در تداخل ۶۰ بوته گاودانه با جو مشاهده شد . در مورد گاودانه نتایج نشان داد که اثر تراکم جو بر ارتفاع بوته و کلروفیل برگ معنی دار است . بطوریکه، بیشترین میزان صفات مذکور در تیمار تداخل ۴۰۰ بوته جو با گاودانه ح اصل شد . اثر تراکم گاودانه نیز بر صفات فوق معنی دار شد که بر اساس مقایسه میانگین ها تراکم ۶۰ بوته گاودانه در متر مربع نسبت به بقیه تراکم ها برتری داشت.