سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان غریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه ارومیه

چکیده:

کمانش اعوجاجی آخرین مد کمانشی شناسایی شده در تیرها بعد از کمانش جانبی پیچشی و کمانش موضعی است و در واقع می توان گفت که ترکیبی از آنهاست . این مد کمانشی که اخیراً مورد بررسی قرار گرفته در تیر های با جان نازک با وضوح بیشتری مشاهده می شود . مقالات اخیر به چاپ رسیده گواه این مدعاست . اما در تیر های لانه زنبوری که علاوه بر جان نازک دارای حفراتی در جان هستند به نظر می رسد این مشکل حادتر است . در این مقاله روش المان محدود با نرم افزارABAQUS و برنامه نویسی پارامتری آن برای استخراج اولین مقدار ویژهی کمانش اعوجاجی که همان نیرویکمانش اعوجاجی است بکار رفته است . طول تیر بعنوان یک پارامتر متغیر از کمترین مقدار ممکن ( یک حفره در جان) تا حدود ۷ متر بررسی شده اند و مشاهده شده است که در طولهای کم مد اعوجاج غالب است و در طولهای متوسط و زیاد کمانش جانبی پیچشی حکمفرماست . به کمکMATLAB GUIنرم افزاری طراحی شده است که قادر است چند جملهای با درجه دلخواه را بر روی مقادیر بدست آمده از نرم افزار برازش کند و مطابق آن فرمولی برای محاسبه ظرفیت باربری تیرهای لانه زنبوری بدست آورد . از طرف دیگر مطالعه ظرفیت باربری این اعضا به روش آیین نامه طراحی در آن انجام شده و این دو روش مقایسه شده اند .