سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج رحمانی –
ابوالفضل زحمتی –
سهیل قره –

چکیده:

در این مقاله نتایج بررسی پارامتریک رفتار دینامیکی شمعها در زمینهای ماسهای اشباع با شیب ملایم با احتمال رخداد گسترش جانبی ارائه میگردد از جمله نواحی مستعد این پدیده نواحی ساحلی میباشند. برای این منظور از نرمافزارopensees استفاده شده و شرایط بارگذاری وشیب مدل به گونهای انتخاب شده است که توده خاک پس از روانگرایی دچار گسترش جانبی گردد. توده خاک مدل شده از نوع ماسهNevada در سه لایه است که لایه میانی قابلیت روانگرایی را دارا میباشد. مدل رفتاری به کار گرفته شده برای مدلسازی خاک مدلPrevost اصلاح شده است. در این مقاله پاسخ شمع با تغییر پارامترهای مختلف مانند فرکانس، دانسیته نسبی و میزان نفوذ شمع در خاک روانگرا شونده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که جابهجایی جانبی شمع و نیروهای وارد بر شمع با افزایش فرکانس کاهش یافته و گیرداری شمع باعث افزایش نیروهای داخلی در سر شمع و کاهش جابهجایی جانبی خواهد شد.