سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباسعلی تقوی قلعه سری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عسکر جانعلیزاده چوب بستی – دانشیار گروه خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

پی رادیه – شمع سازه ای مرکب از اجزاء شمع، شالوده گسترده و خاک می باشد که در ساختمان های بلند و سنگین به کار می روند. در مواردی که پی گسترده ظرفیت باربری کافی برای حمل بارهای روسازه را دارا می باشد، استفاده از گروه شمع در زیر آن سبب بهبود عملکرد و کنترل نشست های میانگین و تفاضلی می شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار اجزا محدودPlaxis 3D foundation با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش بین اجزا، مطالعه ای در زمینه رفتار این پی مرکب در خاک رسی انجام شده است. در نهایت با بررسی گزینه های مختلف طراحی، سیستم شالوده پیشنهادی این روش ارائه شد