سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده دماوندی نژادمنفرد – کارشناس ارشدژئوتکنیک
آیدین رسایی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه تبریز،
توحید اخلاقی – استادیار گروه ژئوتکنیک، – دانشکده عمران، دانشگاه تبریز،

چکیده:

در این مطالعه، رفتار سیستم ریزشمع خاک با استفاده از روش اجزاء محدود و با استفاده از نرمافزار – Abaqus بررسی شده است. مدل رفتاری محیط خاک و خاک تثبیت شده، مدل موهر کولمب در نظر گرفته شده و ریزشمع بصورت الاستیک مدلسازی شده است. تاثیر تغییرات – پارامترهای زاویه میل، طول و قطر ریزشمع بر پاسخ سیستم، تحت اثر بارهای قائم و جانبی توأم با لنگر خمشی بصورت مجزا، مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهند، افزایش قطر و طول در ریزشمع تحت بار قائم سبب کاهش نشست و در ریزشمع تحت بار جانبی توأم با لنگر خمشی سبب کاهش تغییرمکان جانبی میشود. همچنین نتایج بیانگر آن است که در ریزشمع منفی تحت اثر بار جانبی توأم با لنگر خمشی، همراه با افزایش زاویه میل ظرفیت باربری افزایش یافته و برای ریزشمع تحت بار قائم با لحاظ معیار حداقل نشست، زاویه میل مناسب مابین ° ۰۲ الی ° ۰۲ قرار میگیرد