سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد کیوانی – دانشجوی ارشد گروه متالوژی و مواد دانشکده فنی
سمیه قباحی – دانشجوی ارشد گروه متالوژی و مواد دانشکده فنی
حسین سینا – دانشجوی ارشد گروه متالوژی و مواد دانشکده فنی
محسن صارمی – lul

چکیده:

پارامتریهای موثر درفرایند تولید آندهای فداشونده آلومینیومی شامل عوامل متالور‍ژیکی مثل شرایط ریخته گری شرایط سرد کردن کنترل فرایند ذوب و آلیاژسازی تاثیر ناخالصی ها و عناصر آلیاژی تاثیر روش ریخته گری و روش طراحی می باشد دراین مقاله سعی شده از میان عوامل موثر فرایند تولیدبه مهمترین آنها پرداخته شود دراین تحقیق ابتدا آمیژانی با ترکیب اسمی Al-5%In با بدست آوردن دمای بهینه پس از چندین بار ریخته گری و همزدن های متفاوت ساخته شد.سپس برای بدست آوردن یک ترکیب بهینه از In,Zn,Al ابتدا نمونه هایی با درصدهای مختلف Inاز ۰/۰۱ تا ۰/۰۵ و درصد Zn ثابت ریخته شد و بهترین درصد ایندیم با توجه به آزمایشات الکتروشیمیایی مشخص شد بدنبال آن نمونه های دیگری این بار با درصدهای متفاوت Zn از ۱ تا ۵ و درصد In بهینه بدست آمده از آزمایش قبل ریخته و با توجه به نتایج هر دو آزمایش ترکیب بهینه با توجه به عملکرد آند بدست آمد. همچنیندر قسمت دیگر این تحقیق قالب دردماهای ۲۵، ۱۰۰ ، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ درجه سانتیگراد بوده و نمونه ها با فوق ذوب Tm+30 و Tm+60 و Tm+120 ریخته شدهاند و خواص الکتروشیمیایی آنها بررسی شد درانتها مشخص شد با پایین بودن فوق گداز همراه با کند بودن انتقال حرارت قالب و درنتیجه سرعت انجماد کندتر آندهایی با خواص الکتروشیمیایی بهتر تولید خواهد شد جهت دار کردن انجماد و سیستم تغذیه مناسب نیز حائز اهمیت بوده و باعث کم شدن تخلخل می شود.