سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید هادی حسینی – شرکت ملی حفاری ایران
بهمن سلیمانی – دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد رضا کمالی – پژوهشگاه صنعت نفت
علی عرفانی نیا – مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

امروزه ارزیابی سنگهای مخزنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این مطالعه با در دست داشتن اطلاعات نمودارهای پتروفیزیکی ۵ حلقه چاه، خصوصیات مخزنی از قبیل: تخلخل، اشباع شدگی، حجم شیل، لیتولوژی در سازند آسماری بررسی شده است .کلیه محاسبات و ترسیم کراس پلاتها با استفاده از نرم افزار ژئولاگ (Version 6.5،Geolog) انجام گرفته است. در میدان مورد مطالعه ، بررسی های تخلخل نشان می دهد که سازند آسماری از نظر تخلخل وضعیت مناسبی دارد و در سطح میدان تغییرات چندانی در توزیع تخلخل بچشم نمی خورد. با ساخت نمودار مصنوعی لاگ انحراف سرعت (VDL) مشخص شد که غالب تخلخل ها از نوع قالبی و درون فسیلی (انحراف مثبت) و بین بلوری و بین دانه ای (انحراف های صفر) می باشند. طبق بررسی های انجام شده میزان حجم شیل در این مخزن پائین بوده که احتمالاً ناشی از پر انرژی بودن محیط رسوبگذاری سازند است.بررسی های لیتولوژی با استفاده از کراس پلات لیتولوژی (MN Plot ) نشان می دهد که این مخزن لیتولوژی غالب کربناته دارد. در محاسبه آب اشباع شدگی روابط سیماندوکس و اندونزی با یکدیگر مقایسه شده اند. از آنجایی که سازند آسماری در چاههای مورد مطالعه از میزان حجم شیل پائینی برخوردار می باشد نتایج حاصله از هر دو روش بسیار بهم نزدیک است. بنابراین از رابطه اندونزی به عنوان روش کلی برای محاسبه اشباع آب استفاده شد. دراین روابط بنابر پیش فرض ضرایب اشباع شدگی (n) و پیچاپیچی (a) بترتیب ۲ و ۱ در نظ ر گرفته شد . بطور کلی سازند آسماری در این میدان دارای میانگین اشباع آب نسبتاً بالایی است و نفت موجود در هر چاه با روشهای متداول محاسبه گردید.