سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر گرایش کاربردی.
غلامحسین برهانی – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر پردیس اصف
محمد سلیمانی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه صنعتی مالک

چکیده:

امروزه بازیافت مواد تنگستندار در حال تبدیل شدن به مهمترین راه برای تهیهی این عنصر استراتژیک به شمار میرود مواد تنگستن دار به صورت قراضههای نرم (به عنوان مثالW-Ni-Cuوقراضههای سختWC-Co در صنعت قابل بازیافت میباشد. نسبت قراضههای کاربید تنگستن در صنعت بسیار بیشتر از قراضههای نرم (که مصرف خاص دارند) برآورد میشود. جهت تهیه تنگستن از کاربید تنگستن به عنوان یک قراضه سخت نیاز به یک محیط اکسنده قوی میباشد.در این تحقیق واکنش بین ۵۰۰ گرم از قراضه سخت کاربید تنگستن و مذاب سدیم نیترات به عنوان یک اکسیدکنندهی قوی در انحلال قراضهها بررسی شد. تأثیر اتمسفر اکسید کننده، زمان و دمای هضم مورد مطالعه قرار گرفت. مدل تاگوچی به منظور مطالعهی تأثیر هر یک از پارامترها در فرایند هضم به کار گرفته شد. آزمایشات نشان داد که با افزایش مدت واکنش فرایند هضم کاملتر میشود