سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمرتضی مدنی – پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
عبدالجواد نوین روز – پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
علی نبی پور – پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
آذرمیدخت حسین نیا – پژوهشگاه مواد و ا نرژی

چکیده:

در مطالعه حاضر نانوذرات اکسید تیتانیم به کمک روش سنتز شیمیایی بخار CVS)و به کمک ترکیب آغازگر معدنی پایه تیتانیمی کلراید تیتانیم سنتز شد هدف بررسی شرایط بهینه برای تولید پوشش های نانو کامپوزیتی نیکل- اکسید تیتانیم به روش آبکاری جریان الکتریکی پالسی و بررسی پارامترهای موجود در روش آبکاری پالسی نظیر پیک دانسیته جریان و زمان روشن و خاموش جریان پالس در حضور نانوذرات اکسید تیتانیم میباشد در نهایت آنالیزهای لازم جهت بررسی ویژگیهای میکروساختاری و مورفولوژی سطح پوشش انجام شدنتایج نشان دادند که در پوشش نیکل خالص در اثر افزایش دانسیته جریان از ۳ تا ۹A.dm-2اندازه دانه های نیکل به تدریج ریزترشده اند و با افزایش بیشتر دانسیته جریان به۱۲A.dm–2 اندازه دانه ها درشت تر شده اندکه این موضوع در نتایج حاصل از بررسی های میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز پراش اشعه ایکس دیده میشود در حالی که در پوشش کامپوزیتی نیکل- اکسید تیتانیم با افزایش دانسیته جریان اندازه دانه های نیکلی ریزتر شده و مورفولوژی سطح پوشش از حالت هرمی به حالت کروی یا میله ای تبدیل شده است درشت شدن ساختار پوشش های نیکلی در اثر افزایش اندازه دانه ها با افزایش چرخه کار را می توان به دلیل ورود ذرات درشت تر به پوشش مرتبط دانست نکته قابل توجه در این پوشش ها این است که به دلیل حضور ذرات اکسید تیتانیوم در پوشش ساختار نسبت به پوشش نیکل خالص از ساختار ریزدانه تری برخوردار است و از طرفی ساختار دانه ای و هرمی شکل در پوشش نیکل خالص به ساختار ستونی در اثر حضور ذرات اکسید تیتانیوم تبدیل شده است.