مقاله مطالعه پارامترهای کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه پارامترهای کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت آب
مقاله آنالیز مولفه های اصلی (PCA)
مقاله آنالیز خوشه ای (CA)
مقاله رودخانه تجن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فریادی س.
جناب آقای / سرکار خانم: شاهدی ک.
جناب آقای / سرکار خانم: نباتپور م.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی آب در دهه های اخیر تهدیدی جدی برای انسان و اکوسیستم های طبیعی تلقی می شود به طوری که بررسی تغییرات کیفیت آب یکی از موضوعات مهم جهت استفاده بهینه از آن است. برای ارزیابی کیفیت آب، باید چند عنصر (پارامتر) در یک دوره زمانی خاص اندازه گیری و مطالعه شوند. در این تحقیق، اولویت بندی پارامترهای کیفیت آب، ارتباط بین آنها و همچنین موضوع معدنی یا غیرمعدنی بودن آنها در طول ۳ سال (۱۳۸۵-۱۳۸۲) در رودخانه تجن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آمار ماهانه ۱۰ پارامتر، شامل TDS]، EC، K+، Na+، Cl، SO42-، Ca2+، Mg2+،SAR  و  [HCO3در ۳ ایستگاه علی آباد، کرچا و سلیمان تنگه با روشهای آماری آنالیز مولفه های اصلی (PCA) و آنالیز خوشه ای (CA2+) تجزیه و تحلیل گردید. با استفاده از نتایج PCA مشخص شد که به منظور کنترل کیفیت آب رودخانه، در علی آباد بجز SAR] و[SO4، در کرچا بجز [HCO3] و در سلیمان تنگه بجز Mg2+]، Ca2+ و  [HCO3همه پارامترها در اولویت قرار دارند. توسط CA نیز می توان دریافت که عامل عناصری مانند Mg2+]، Ca2+ و  [HCO3سازندهای کربناتی یعنی آهک ها و دولومیت های منطقه می باشد، همچنین عامل K+] و  [Clشیست ها و عامل پارامترهای SAR]،Na+  و [SO4رس، مارن، دیوریت و توف سبز می باشند.