سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا اسفندیاری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی،گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
صغری جدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردب
محبوب ریحان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنام هریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ

چکیده:

زمین لغزش یکی از خطرات طبیعی است که همه ساله خسارات جانی و مالی فراوانی را به همراه دارد. بنابراین باید مناطق حساس را شناسایی و با اولوی تبندی این مناطق، در سیاس تها و برنامه های مدیریت خطر زمین لغزش را ارایه نمود و تا حدی از خطر وقوع و خسارت زمی نلغزش ها کاست. پهنه بندی زمین لغزش ها نیز یک از رو شهایی است که م یتوان به کمک آن مناطق بحرانی را به لحاظ پایداری شیب مشخص کرده و در برنامه ریزی ها مورد استفاده قرار داد. شهرستان گرمی یک شهر کوهپایه ای است که دامنه های پرشیب مشرف به شهر به دلیل دخالت عوامل انسانی و طبیعی از حالت تعادل و پایداری خارج شده و در طول چند سال گذشته ساکنان این شهر، شاهد حرکات دامنه ای مخصوصاً پدیده زمین لغزش شده و خسارات مالی فراوانی را متحمل شده اند. بر همین اساس در این مطالعه با استفاده از نقش ههای توپوگرافی رقومی شده و نقشه های زمین شناسی و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS)شامل نرم افزارهایArcview و Arc/info داده ها پردازش شده و پس از تهیه پایگاه اطلاعاتی برای منطقه مورد نظر، با استفاده از روش تحلیل همپوشیOverlay) نقشه پهنه بندی زمین لغزش تهیه گردید