سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عظیم خزائی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد لای ن های خالص سویا که سال زراعی گذشته در ارزیابی مقدماتی عملکرد دارای عملکردهای بالا بودند آزمایشی با ۲۹ لاین خالص سویا همراه رقم ویلیامز به عنوان شاهد در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستا ن- ایستگاه سراب چنگایی در سال زراعی ۱۳۸۴ اجراء گردید. در طول دوره رویش از خصوصیات مهم زراعی یادداشت برداری به عمل آمد و بعد از برداشت نتایج تجزیه واریانس نشان داد از لحاظ عملکرد دانه ۲۹ لاین و رقم شاهد دارای اختلاف معنی داری می باشند. مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گرفت و مشخص گردید لاین شماره ۱۳ (T.N.S.95×Hack) با عملکرد ۳۶۰۹/۴ کیلوگرم در هکتار دارای کیلوگرم در هکتار دا رای ۲۷ (Hamilton×Essex) و لاین شماره ۱۶ (T.N.S.95×Hack) به ترتیب با عملکردهای ۳۵۲۶/۲ و ۳۴۸۵/۶ کیلوگرم در هکتار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. رقم شاهد (ویلیامز) با عملکرد ۲۹۳۲/۱۹ کیلوگرم در هکتار در رتبه ۲۲ قرار گرفت. کمترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره ۲۶ (Hack×T.N.5.95) با عملکرد ۲۲۷۵/۶ کیلوگرم در هکتار بود.