سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود اربابی – بخش تحقیقات جانور شناس کشاورزی – موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی کشور
هوشنگ دانشور – بخش تحقیقات جانور شناسه کشاورزی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رحیم شیردل ترکمبور – بخش تحقیقات جانور شناس کشاورزی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
پروانه برادران – بخش تحقیقات جانور شانسی کشاورزی – موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی کشور

چکیده:

مطالعه‌ای درباره نحوه فعالیت و دامنه میزبانی کنه های فیتوزئیده در مناطق مختلف کشور با استناد به بررسی‌های صورت گرفته در مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و مناطق علمی منتشر ذی‌ربط دی منتشره ، طی دو سال بر روی گیاهان زراعی و باغی انجام گرفت. نتایج نشان داد از ۱۰۱ ق به شناسایی شده مبلغ ۱۷ جز از این خانواده، بیشترین تنوع گونه‌ ای روی میز بان‌های باغی به ترتیب به پاریس باندهای مختلف گیاهی گزارش شده‌اند. نزدیک به ۶۰ در صد فون کنه های فیتوزئیده ماحصل تحقیقات تاکسوتومیک در مؤسسه و متعلق به دهه قبل از ۱۳۷۰ می‌باشد. بررسی کارایی کنه های فیتوزئیده از ۱۳۵۰ و درباره گونهAmblyseius aberrans آغاز و تاکنون مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی درباره بیولوژی و اکولوژی بیش از ۲۰ گونه بومی و غیر بومی انجام شده است. کمتری تنوع گونه‌ای به تعداد یک گل برای جنس‌های Typhloseiulus ،Transeius ، Seiulus، Indriaseius، Eharius و بیشترین تنوع گونه‌ای به تعداد ۲۵ گل برای جنس Amblyseius می‌باشد. اصلی‌ترین دامنه میزبان کیانی برای گونه Typhlodromips caspiansis بیشترین تنوع گونه‌ای با ۱۰ جنس و ۲۵ گونه برای منطقه حاشیه دریای خزر به ثبت رسیده است . بیشترین تحقیقات کاربردی کنه های فیتوزیئده پولی کشور درباره گونه‌های Phytoseius plumifer ، T. caspiansis ،Amblydromella kettanehi صورت گرفته است در این بررسی فون ، میزبان و مناطق انتشار کنه های فیتوزئیده پوندی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.