سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معین کمالی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی
سید جلیل رضوی – استادیار گروه ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفها
مرتضی صادقی – استادیار گروه ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

خیساندن دانه ها در فرایند پوسته گیری و پخت آنها به منظور نرم شدن پوسته و هسته آنها جدب رطوبت معمول می باشد. مقدار آب جذب شده توسط دانه های مختلف در مدت زمان غوطه وری در آب متفاوت است. هم چنین دمای آب در میزان رطوبت جذب شده تاثیر دارد. د راین تحقیق، فرایند جذب رطوبت سه رقم جو ( ریحان ۰۳ و فجر و MB862) د رخلال غوطه وریآنها در آب در سه سطح دمای ۱۰ و ۲۰ و ۴۵ سانتیگراد و رد سه تکرار انجام گردید. منحنی های تغییرات محتوای رطوبتی بر حسب زمان، نسبت رطوبت بر حسب زمان و محتوی رطوبت ی برای هر تیمار مورد مطالعه قرار گرفت. برای مدل سازی داده های جذب رطوبت ۱۰ مدل تجربی استفاده شد و بر اساس بالاترین ضریب تبیین و کمترین مقدار ریشه میانگین مربعات خطا، مدل ورما با ضریب تبیین بیشتر از ۰/۹۹۶ و ریشه میانگین مربعات خطای کمتر از ۰/۰۱۰۷ به عنوان مناسبترین مدل برای توصیف فرآیند جذب رطوبت دانه های جو انتخاب شد.