سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه مهندسی پزشکی، بخش برق، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین میران بیگی – استادیار گروه مهندسی پزشکی، بخش برق، دانشگاه تربیت مدرس
علی محلوجی فر – استادیار -گروه مهندسی پزشکی، بخش برق، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منبع نور پالسی شدید، توسط متخصصان در درمان ضایعات پیگمانی و از بین بردن عروق سطحی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله ، با در نظر گرفتن مشخصات سیستمهای مورد استفاده در کاربردهای کلینیکیدرمان ضایعات پیگمانی و عروقی ، برهمکنش نورپالسی شدید بر بافت تحت بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،روشی برای محاسبه ضرایب مشخصه بافت معرفی و با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو نتایج بدست آمده باداده های کلینیکی مقایسه شده است.