سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود نورایی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، گروه مدیریت، زنجان، ایران
حامد اخروی – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، گروه مدیریت، زنجان، ایران
سبحان شریفی سیکارودی – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران.

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسیعوامل مؤثر بر توسعه ی صادرات پوشاک در شهر تهران بود که این امر با مد نظر قرار دادن تعاریف و مدل های معتبر دنیا در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه ی صادرات پوشاک در شهر تهران و استخراج متغیرهای موثر بر آن و نحوه ارتباط آنها باهم در فضای کسب و کار ایران بود و آنچه که بررسی کرده و بدان دست یافته ایم عوامل مؤثر بر توسعه ی صادرات پوشاک در شهر تهران بوده است. قابل ذکر است بررسی های گسترده ای که در حوزه عوامل مؤثر بر پوشاک در خارج از کشور صورت گرفته، اما با توجه به جایگاه اساسی این موضوع در اقتصاد کشور تحقیقات خاصی در ایران انجام نشده است. بدین منظور ۳۲۰ پرسش نامه توزیع گردید که ۲۸۰ پرسش نامه قابل قبول بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری صورت گرفت و براساس نتایج حاصل شده از بین ۵ فرضیه ۲ فرضیه رد و بقیه تایید شدند.