سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محتشم – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،
سعید ابریشمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، مشهد، ایران

چکیده:

یکی از مناسبترین روشهای بهسازی خاکهای نرم جهت پایدارسازی خاکریزها در احداث اتوبانها و خطوط ریلی، استفاده از ستونهای سنگی میباشد. به تازگی و با پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه علوم مهندسی پلیمر و تولید مصالح ژئوسنتتیک، از این مصالح جهت محصور نمودنستونهای سنگی استفاده میشود که به ستونهای سنگی روکششده با ژئوسنتتیک معروف میباشند. این روش باعث بهبود ویژگیهای خاک و افزایش ظرفیت باربری آن میگردد. از اینرو در این تحقیق به مطالعه عددی تأثیر ستونهای سنگی روکششده بر باربری و نشست توده خاک نرم و مقایسه آن با ستون سنگی غیرمسلح پرداخته شده است تا اثرات تسلیح بیش از پیش معلوم گردد. ضمن اینکه با مطالعه تأثیر پارامترهای هندسی نظیر قطر و فاصله مرکز به مرکز ستونهای سنگی، مقاومت برشی خاک نرم و سختی محوری محصورکننده و در نهایت با جمعبندی نتایج، پیشنهادات و توصیههای فنی جهت تحلیل، طراحی و اجرای این تکنیک بهسازی ارائه گردیده است