سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا محتشم – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سعید ابریشمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، مشهد، ایران
امیرعلی طباطبایی عدنانی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده:

ساخت ستونهای سنگی به عنوان روشی مؤثر، اقتصادی وسازگار با محیط زیست، توانایی بهسازی زمینهای متشکل از خاکهای چسبنده وغیر چسبنده سست را داراست. این روش سالهاست به منظور کاهش نشست، افزایش ظرفیت باربری، کاهش پتانسیل روانگرایی و افزایش سرعت تحکیم زمینهای سست ولجنی به کار برده می شود . نقش دیگری که ستون سنگی می تواند ایفا کند امکان زهکشی قائم و در نتیجه سرعت بخشیدن بهفرآیند تحکیم می باشد. لذا ستون های سنگی به عنوان یک گزینه ایده آل جهت بهسازی خاکهای لایه ای سست، رس و ماسه های لای دار شل به شمار می روند. با اجرای ستون های سنگی به سطح مناسبی از مقاومت برشی، پایداری در شیروانی مقدار نشست مجاز و ظریب ایمنی در روانگراییخواهیم رسید. کاربردهای ستون سنگی شامل تقویت پی خاکریزها و یا سازه های بزرگ، پایه بزرگ راهها و … می باشد. . با توجه به شرایط اجرا روش ستون سنگی بیشتر به عنوان یک روش تجربی شناخته شده است و نیاز به تحقیقات گسترده تر جهت پیش بینی مقاومت نهایی خاک تقویت شده با این روش، ضروری به نظر می رسد. لذا در این مقاله، به مطالعه عددی تأثیرگروه ستونهای سنگی بر باربری و نشست توده خاک نرم ومقایسه آن با رفتار ستون سنگی تک پرداخته شده است.گروه ستون سنگی شامل هفت ستون سنگی(شش ستون پیرامون یک ستون در مرکز)می باشد کههندسه خاک وستو نها به صورت متقارن می باشد.در حالت گروه ستونهای سنگی،به منظور سهولت در مدلسازی شش ستون پیرامون ستون مرکزی را به صورت حلق های با مساحت معادل ، مساحت شش ستون مذکور مدلسازی می کنیم.همچنین در این حالت محدوده هفت عدد شش ضلعی منتظم با یک دایره با مساحت معادل مدل می گردد. جهت حصول این مهم، مدل عددی ستون سنگی به روش اجزاء محدود ساخته شده است و از مقایسه نتایج مدل و نتایج موجود در متون فنی برای یک مسأله مشخص، صحت و دقت مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدقیق مدل، از آن جهت مطالعه پارامتریک زاویه اصطکاک داخلی ، قطر، فاصله و جنس مصالح ستون سنگی و همچنین مشخصات مکانیکی توده خاک نرم بر کارائی روش، یعنی افزایش باربری وکاهش نشست خاکهای نرم استفاده شده است. در این مطالعه از بسته نرم افزاری اجزای محدودplaxis استفاده شده است. جهت شبیه سازی رفتار خاک نرم ومصالح سنگی ستون از مدل موهرکولمب استفاده می شود.تحلیل عددی صورت گرفته به صورت دوبعدی وتقارن محوری می باشد