سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیاوش حقیقی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران هیدرولیک
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
هادی شمس نیا – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین مطالعه با ایجاد جریان گل آلود تزریق رسوبات درجریان و ایجاد پرش هیدرولیکی درکانال به بررسی پروفیل غلظت ونحوه تغییرات آن درمحدوده جریان زیربحرانی بعدازپرش و همچنین دامنه وسیعی ازاعدادفرود و غلظت های مختلف پرداخته شده است مطالعات درفلوم طراحی شده مجهز به پمپ لجن کش به منظور سیرکوله شدن جریان همراه با رسوبات ماسه ای ریز صورت پذیرفته است نتایج حاصل ازاین پژوهش بیانگر توزیع قائم و یکنواخت پروفیل غلظت درمحدوده عمق ثانویه پرش دلالت دارد همچنین با افزایش فاصله از محل وقوع عمق ثانویه تغییرات پروفیل غلظت از یکنواختی خارج شده و درسرعتهای پایین ازمیزان غلظت بارمعلق درسطح جریان کاسته شده و غلظت درکف افزایش می یابد.