سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید اردکانی – دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت،
نعیمه دره زرشکی – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد،
امیر شریف یزدی – شرکت برق منطقه ای یزد ایران
فریده طباطبایی – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

به منظور مطالعه و بررسی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی در شرکت برق منطقهای یزد پس از بررسی ادبیات تحقیق، مدل فرهنگ سازمانی دنیسون جهت آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در این شرکت بکار گرفته شد .جدید بودن مدل دنیسون نسبت به مدلهای مطرحشده در زمینه فرهنگ سازمانی، مبنای رفتارگرایی این مدل، قابلیت استفاده در تمام سطوح سازمانی و همچنین کامل بودن از نظر سنجش شاخص ها و ابعاد فرهنگ سازمانی از جمله دلایل انتخاب این مدل به شمار میآیند . همچنین نوآوری این پژوهش به لحاظ بکارگیری رویکرد فازی واستفاده از نرخ ارجحیت مولفهها میتواند به مقایسهویژگیها و شاخصهای فرهنگی در این سازمان کمک نموده و نتایج قابل قبولتری را به منظورارتقای فرهنگ سازمانی ودر نتیجه بهبود عملکرد این سازمان ارایه نماید.نتایج تحقیق نشان می دهد که این شرکت در ویژگی رسالت وضعیت مناسبتری نسبت به سایر ویژگیهای فرهنگی دارد.