سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
امید طبیعی – عضو هیئت علمی گروه محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین نوسانات جمعیت خانواده مرغابیان تالاب کافتر شهرستان اقلید واقع در استان فارس در یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۶ صورت گرفته است. تالاب کافتر با وسعتی در حدود ۴۸۰۰ هکتار در جنوب شرقی شهرستان اقلید و در استان فارس در حد فاصل ۳۰ درجه و ۳۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۴۵ دقیقه طول شرقی واقع شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، در طول دوره ۱۰ ساله مورد بررسی ۵۰ گونه پرنده آبزی و کنار آبچر متعلق به ۱۳ خانواده و شش راسته در تالاب کافتر شناسایی و سرشماری گردیدهاند. در طول این مدت خانواده مرغابیان با۶۶/۲۶ درصد بیشترین فراوانی پرندگان شناسایی شده در تالاب کافتر را به خود اختصاصدادهاند.در طول این دوره ۱۵ گونه و جمعاً ۱۴۸۱۴۹ قطعه پرنده متعلق به خانواده مرغابیان در تالاب کافتر شناسایی و سرشماری گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق گونه خوتکا Anas crecca با تعداد ۳۲۰۳۵ قطعه و ۲۱/۶۲ درصد فراوانی بیشترین درصد فراوانی و گونه عروس غاز با یک قطعه و ۰/۰۰۱ درصد فراوانی کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص دادهاند. با توجه به سرشماری نیمهزمستانی انجام شده در تالاب کافتر و پس از تجزیه و تحلیل دادههای موجود مشخصگردید که اردکهای روی آبچر با هفت گونه و ۸۱/۴ درصد بیشترین فراوانی و قوها با یک گونه و ۰/۰۲ درصد فراوانی کمترین درصد فراوانی را در میان گونههای شناسایی شده خانواده مرغابیان به خود اختصاصدادهاند.