سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم بنایی – پژوهشکده کاربرد پرتوها پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتم
محمدرضا پارسائیان –
مسعود کازرانی –
مجید امامی میبدی –

چکیده:

پرتودهی الکترونی محلولهای آبی و تولید گونه های اکسایشی و کاهشی یک روش نوین و پیشرفته در تصفیه پسابهای نساجی محسوب می گردد لیکن بدلیلمکانیزم متفاوت ازن در اکسیداسیون محلولهای رنگی و توانایی آن در رنگبری بعضی از رنگهای مقاوم از جمله رنگهای دیسپرس موجب شد تا از ازن نیز درکنار پرتوهای الکترونی استفاده گردد و اثرات متقابل آن بصورت متوالی مورد بررسی و مقایسه قرارگیرد دراین تحقیق از محلول آبی حاوی ۱۰ رنگ با غلظت ۱۰۰ppm متشکل از رنگهای راکتیو دیسپرس مستقیم و گوگردی بعنوان نمونه شبیه سازی شده با پساب واقعی که درواحد آزمایش صنعتی نیز کاربرد دارد استفاده گردید. محلول تهیه شده ابتدا در دز ۱ کیلوگری پرتودهی و سپس در زمانهای متوالی ازن زنی گردید. در آزمایش بعدی محلول رنگی درزمانهای متوالی ازن زنی و متعاقبا پرتودهی گردید تغییرات طیف جذبی درصد رنگزدایی pH و COD محلولها اندازه گیری و مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد پرتودهی اولیه و سپس ازناسیونه بازدهی بالاتری نسبت به فرایندهای دیگر دارد.