سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه هوشمند – کارشناسی ارشد پترولوژی ا ز دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علیخان نصراصفهانی – دکترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در شمال مزرعه عبدالله، شمال شرق اصفهان واقع شده است و این ناحیه بخشی از نوارآتشفشانی ارومیه – دختر می باش . د این پلوتون ها با سن احتمالی بعد از ائوسن – قبل از میوسن سنگ هایآتشفشانی متعلق به ائوسن را قطع کرده اند. این پلوتونیسم شامل نفوذی های گابرویی و تونالیتی می باشد. نفوذی گابرویی مهمترین رخنمون از نظر وسعت در منطقه می باشد. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی ، سنگ هایپلوتونیکی در این منطقه در محدوده ساب آلکالن با ماهیت کالکوآلکالن قرار گرفته اند. این نفوذی ها همگی دارای روند تقریباً مشابه از نظر توزیع عناصرکمیاب و نادر خاکیمی باشند، این تشابه می تواند نشانگر هم منشایی بودن آنها باشد. این نفوذی ها با غنی شدگی از عناصر با شعاع یونی بزرگ LILE) همچون Rb Ba, K, Ce و تهی شدگی از عناصر با پتانسیل یونی بالا HFSE) همچون Zr و Y, Nb مشخص می شوند.Eu. در گابروها آنومالی مثبت را از خود نشان می دهدکه نشانگر حضور فنوکریستال های پلاژیوکلاز می باشد اما در نمونه های اسیدی تر این مقدار منفی است که نشانگر خروج پلاژیوکلاز در خلال روند تفریق ماگمایی است. این نفوذی ها در یک جایگاه تکتونوماگمایی زون فرورانش تشکیل شده اند. ماگمای مادر تشکیل دهنده این پلوتونیسم می تواند از ذوب بخشی بقایای پوستهاقیانوسی نئوتتیس و احتمالاً در یک محیط تکتونیکی زیرراندگی فعال تشکیل شده باش . د این شرایط نشانگر تاثیر متقابل ماگمای مافیک حاصل از ذوب بخشی پوسته اقیانوس زیر رانده با پوسته زیرین و تشکیل چنین ماگماهاییدر محیط های زیر رانده اس . ت