سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهراوه حصیرچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
سیدحسن گلمائی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
جانعلی تقوی – مربی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن عموزاده عمرانی –

چکیده:

پایداری شیروانی ها از مهم ترین مسائلی است که درمراحل مختلف ساخت و بهره برداری باید مورد بررسی قرار گیرد . در این تحقیق پایداری شیروانی سد البرز دردوران ساخت، پایان ساخت، آبگیری و شرایط افت سریع با استفاده از نرم افزاراجزای محدود پلاکسیس بررسی شده است. به منظور انتخاب مدل مناسب برای مدلسازی سد، با استفاده از مدلهای موجود در نرم افزار تحلیل انجام و با نتایج بدست آمده از واقعیت مقایسه شده است. سد خاکی ایده آل با سه مدلموهر کلمب،کم کلی،سخت – – شوندگی تحلیل عددی گردید. در تحلیل آبگیری سد، مخزن پس از ساخت سد آبگیری شد و اثرات آبگیری سریع وآرام در رقوم مشخص، افت سریع وآرام و همچنین شرایط مخزن نیمه پر بررسی و سطوح گسیختگی و ضرایب اطمینان با هر سه قانون رفتاری ارزیابی گردید. مقایسه نتایج بدست آمده با استاندارد گروه مهندسین ارتش آمریکا موید پایداری شیروانی ها می باشد.