سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا توکلی – سازمان بهره وری انرژی ایران
سعید امانی – سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا عوامل موثر در مصرف انرژی یخچال وفریزرها مورد بررسی قرار گرفته که از جمله مهمترین این عوامل می توان به کمپرسور و نوع مبرد مورد استفاده در آن، اشاره نمود. در ادامه روند جهانی استفاده از مبردهاینسل جدید بعنوان ج ایگزینی برای مبردهای مرسومR134a)در صنعت یخچال و فریزر و همچنین تاثیر بکارگیری این نوع از مبردها در میزان مصرف برق یخچالها و رده انرژی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که یکی از مبردهای قابل جایگزین بهجای مبردR134aمبردR600a می باشدکه اغلب کشورهای پیشرفته از سال ها قبل آن را مورداستفاده قرار دادهاند.جایگزینی مبردR600a بهجایR134aدر سیکل تبرید علاوه بر کاهش مصرف برق و افزایش رتبه انرژی محصول سبب کاهش آلاینده های زیست محیطی نیز میگردد. در نهایت انجام آزمون بر روی چند نمونه یخچال و فریزر در آزمایشگاه آکرودیته نشان می دهد که در اثر این جایگزینی رتبه انرژی محصول حداقل به میزان یک رده ارتقاء می یابد . درمجموع با توجه به تولید سالیانه حدود ۱۵۰۰۰۰۰ دستگاه یخچال و یخچال فریزر در کشور، در صورت جایگزینی این نوع مبرد، پتانسیل صرفه جویی حدود ۱۳۱۰۰۰ مگاوات ساعت در مصرف انرژی قابل دستیابی خواهد بود، این در حالیست که زمان بازگشت سرمایه انجام اینکار کمتر ازیکسال برآورد شده است