سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده هاجر یوسفیان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی-پلیمر، دانشگاه صنعتی شریف.
اکبر شجاعی – دکترای مهندسی پلیمر و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگ

چکیده:

در این مقاله، چگونگی استفاده از مواد بازیافتی جهت ساخت محصولات ساز های با قیمت پایین مورد بررسی قرار گرفته است. با اکسترود کردن چند باره،HDPE تأثیر میزان تخریب آن به عنوان فاز ماتریسی، روی خواص مکانیکی و کارآیی ماده نهایی مورد بررسیقرار گرفت. شاخص جریان مذاب(MFI) نیز به منظور تخمینی از میزان تخریب انتخاب شد. نتایج حاصل نشان م یدهد که مدول و استحکامHDPE با افزایش فاز تقوی تکننده (کامپوزیت الیاف شیشه پوشش داده شده با PP حاوی ۳۰ % وزنی الیاف) بدون حضور هیچنوع سازگارکنند های به طور قابل ملاحظ های افزایش م ییابد هرچند خواص نهایی کامپوزیت در درصدهای مشخص از الیاف، به میزانتخریب فاز ماتریسی نیز وابسته است. علاوه بر این امر، نقش تایرهای آسیا بشده(Ground Tire Rubber) نیز روی سیستم یاد شدهبا افزودن درصدهای مختلف از آن، مورد مطالعه قرار گرفت. شواهد حاکی از آن است که حضور این ماده در محصول نهایی در نقش یک ، پرکننده منعطف، باعث کاهش سفتی و افزایش اندکی در میزان کشیدگی م یشود. علاوه بر اینGTR به علت چسبندگی سطحی کم بافاز ماتریس باعث بهبود خواص ضربه نیز نم یگردد اما به خاطر تأثیری که افزودن این ماده در کاهش قیمت محصول نهایی دارد؛ استفاده از آن در درصدهای کم (تا حدود ۱۰ % از کل وزن آمیزه) توصیه م یگردد.