سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رجبی هامانه – استادیار دانشگاه تهران
عابد باباخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی،
ادریس الله یاری – کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی،
احمد موفق پور –

چکیده:

در این پژوهش یک مدل عددی برای شبیهسازی یک سیستم ذخیرهسازی انرژی متشکل از کپسولهای کروی که با مادهPCMپر شدهاند و درون مخزن استوانهای مجهز به سیکل گردش سیال عامل قرار داده شده اند، ارائه گردیده است. مدلسازی ناپایا با فرض یک بعدی مبتنی بر تقسیم مخزن به یک سری لایههای محوری که ضخامت آن مساوی یا بزرگتر از قطر کپسولهای کروی است، انجام گرفته است. همچنین فرض شده است ک هدمای سیال عامل در هر یک از این لایهها یکنواخت و برابر دمای متوسط لایه باشد. برای شرایط مرزی ذرات کروی گرمای تغییر فاز داخل کپسول معادل انتقال حرارت جابجایی که بیرون کپسول با سیال عامل انجام می-شود قرار داده شده است. انتقال حرارت جابجایی در سیال درون کپسول قبل از انجماد با در نظر گرفتن یک ضریب هدایت حرارتی در قسمت مایع سیالPCM جابجا می شود. حل معادله دیفرانسیل حاکم با روش تفاضل محدود و گرههای متحرک داخل کپسول کروی انجام میشود. پارامترهای هندسی و عملیاتی در زمان شارژ و دشارژ سیستم نیز از نتایج حل عددی بررسی شدهاند.