سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نجفی – مدیرعامل سازمان بازیافت مشهد
محمد سهرابی – کارشناسان سازمان بازیافت مشهد
محمد آرین نژاد –

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی تولید روزافزون مواد زاید جامدآلی است. حجم زیاد و فسادپذیری از یک سو و کمبود امکان دفع و معضلات بهداشتی از سوی دیگر ، موجب گردیده است که امروزه مدیریت مواد زائد جامدآلی به یکی از مهمترین مباحث علم مدیریت پسماند مبدل شود . در این میان یکی از بهترین روشهای امحاء این مواد زائد تولید ک مپوست می باشد . در این پژوهش تولید کمپوست بر پایه استانداردهای میکروبی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه گیری میکروبی از کلیه پایل های سالن تخمیر کارخانه کمپوست مشهد در مراحل و دوران های مختلف صورت گرفت . تعداد نمونه های تیماری مورد بررسی ۳۶ مورد بوده که پ س از انجام آزمون های : کشت میکروبی، شناسایی و شمارش میکروارگانیسم های شاخص، همچنین کنترل روزانه دمای توده ها ، نتایج حاصله بیانگر کاهش آلودگی و حذف عوامل بیماری زا همزمان با افزایش دما بر اثر متابولیسم میکروارگانیسم ها و مواد و انرژی حاصله از این فرآیندها است. افزایش دما تا ۶۸ درجه سلسیوس اندازه گیری شده است و پس از پایان مراحل تخمیر و در کمپوست نهایی، میکروارگانیسم های شاخص شامل : کلی فرم مدفوعی و سالمونلا، درحد استاندارد اندازه گیری شدند و عوامل بیماری زایی یافت نشد .