سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرزو قادری – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی،ه یئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا
اعظم سینکاکریمی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
بهروز راعی – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهش

چکیده:

در این مقاله رو ه شای مختلف حذف فلز کروم از فاضلابهای صنعتی بررسی شده است. در روش اول برگ کاج، که یک ماده ی زیستی موثر جدید و قادر به حذفCr(VI) میباشد به عنوان مادهی زیستی نمونه استفادهگردیده است. آزمایشات حذفCr(VI از طریق مادهی زیستی در دماها وpH های مختلف انجام گرفته و مکانیزم حذفCr(VI ماده زیستی از طریق تحلیل گونههای کروم در فازهای جامد و آبی مشخص شده اس در نهایت، نمونهی پیشرفتهی سینتیک با در نظر گرفتن مکانیزم حذفCr(VI به وسیلهی مادهی زیستی به دست آمده است. نتایج، کاهش Cr(VIبهCr(IIIرا نشان میدهد و نرخ حذف کروم با یک کاهش درpHیا یک افزایش در دما افزایش یافته اس . ت در روش دوم تولید جاذب زیستی ترکیب سیلیکات-کیتوسان لایه بهلایه بر روی سطح شی ا شهی، به عنوان حمایت فیزیکی برای جاذب و توانایی آن در حذف Cr(III) ،Cd(IIICr(VI) ز یک محلول آبی ارزیابی شده اس . ت شیشه به عنوان نمونهی تجربی سطح و سیلیکات سدیم به عنوان پیشماده پلیمری به جهتس ازگاری واکنش پلیمری با تولید فیلم کیتوسان انتخاب گردیده اس . ت