سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد موسوی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صن
علی قاسمی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
ابراهیم پایمزد – مربی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق مطالعه و بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و مایکروویو نانو کامپوزیتهای فریت استرانسیوم- نانو تیوب کربن است. آزمایشهایRL و VSM ،FTIR ،FE-SEM ،XRD جهت ارزیابی خواص ساختاری، مغناطیسی و مایکروویو نمونهها به کار برده شدند. نتایج آنالیز پراش سنجی پرتوی ایکس و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز وجود فاز فریت استرانسیوم و نانو لولههای کربنی را در نمونه-های فریت و نانو کامپوزیت تأیید کرد. همچنین تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدان نشان دهندهی قرارگیری ذرات فریت استرانسیوم بر جدارهی خارجی نانو لولههای کربنی عاملدار شده هستند. باتوجه به منحنیهای پسماند مغناطیسی مغناطش اشباع و نیروی وادارندگی نمونهها با افزایش میزان آلایش کاهش یافت. بیشترین تلفات-۳۱dBدر فرکانس تشدید ۹GHzو پهنای باند جذب۴GHz برای نمونه با درصد وزنی نانو کامپوزیت به پلیمر ۲۰-۸۰بدست آمد که نشان دهنده کارایی بالای این مواد در تکنولوژی جاذب امواج الکترومغناطیس است