سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اشرف ملکیان – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سید غفور علوی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شبستر

چکیده:

در این مطالعه ، مرفول و ژی و مینرالوژی خاکهای ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک و آبخیزداری خواجه که د ر′ ۳۵ و ۴۶۰ طول شرقی و ′۰۸ و ۳۵۰ عرض شمالی به فاصله ۳۰ کیلومتر از تبریز و ۶۰ کیلومتر از اهر ( بین تبریز و اهر ) واقع شده مورد بررسی قرار گرفت . هدف این مطالعه بررسی خصوصیات مینرالوژیکی خاکهای منطقه می باشد. بر اساس مطالعات اولیه زمین شناسی، نقشه های توژوگرافی و اطلاعات دیگر، تیپهای مختلف اراضی تفکیک و محل خاکرخها( ۸ خاکرخ ) انتخاب گردد. تهیه نمونه های دست خورده و دست نخورده و تجزیه آنها طبق استانداردهای U.S.D.A انجام گرفت. تجزیه های مینرالوژیکی بوسیله دستگاه اشعه ایکس و بررسی دیفراکتوگرامهای ( نمودارهای پراش اشعه ایکس ) افقهای مختلف نشان داد که کانیهای رسی مهم کلریت، ایلیت، کائولینیت، ورمیکولیت، پالی گورسکایت ( آتاپولگایت ) و کوارتز می باشند. که ایلیت از اصلیترین اجزاء تشکیل دهنده رسها در این منطقه بوده و همچنین مطالعات انجام یافته نشان می دهد که این کانی دستخوش تغییرات زیادی قرار نگرفته و منشاء آنها اغلب موروثی است .