سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد شامیری – شرکت ملی صنایع پتروشیمی بندر امام خمینی مجتمع پتروشیمی رازی اداره ب

چکیده:

با توجه به بالا بودن میزان مصرف انرژی ، خوردگی و اتلاف حلال در سیستم منو اتانول آمین (MEA) جایگزینی حلالهای ترکیبی آمینی بجای حلالMEA در واحد جداسازی ۲ CO آمونیاک پتروشیمی رازی جهت انتخاب حلال مناسب بررسی گردید. برای مطالعه و شبیه سازی ازحلالهای ترکیبیMEA + MDEAو MDEA + DEA استفاده گردید که نتایج حاصل از تحقیق نشان داد حلال ترکیبیMDEA + MEA جذب ۲ CO بهتری نسبت به حلال ترکیبی MDEA + DEA دارد و برای مقایسه با حلالMEA حلال ترکیبی ، MDEA + MEA در غلظتهای مختلف استفاده شد و واحد شبیه سازی گردید که نتایج نشان داد حلال ترکیبیMDEA + MEA با غلظت wt) MEA )٨% و (wt) MDEA ١٢ % جذب بهتر و مصرف انرژی، اتلاف و خوردگی کمتر نسبت به حلالMEA دارد .